Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/53

Nosaukums: Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Bērnu un jauniešu sporta skolas jumta seguma atjaunošanai Skolas ielā 10A,Gulbenē

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Bērnu un jauniešu sporta skolas jumta seguma atjaunošanai

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

1 mēnesis no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Skolas iela 10A, Gulbene,

zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 002 0059

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības ieceres sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot apliecinājuma kartes saskaņošanu būvvaldē

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64474920

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 8.jūnijam plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte sporta skolas jumta seguma atjaunošanas projektēšana

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikuma datnes:

finansu_piedavajums_Veidlapa_BJSS.docx

Foto.pdf

Inventarizacijas_dati_BJSS.pdf

Ipasumtiesibu_dokumenti_BJSS.pdf

Projektesanas_uzdevums.pdf