Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/56

Nosaukums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensnoteku atjaunošanai Gulbenes novada Beļavas pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde   un autoruzraudzība ūdensnoteku 52825432:10 (pik. 0/00-15/88) un 52825432:20 (pik.0/00-4/40) atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

40 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Beļavas pagasts,

Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums 5044 007 0223

meliorācijas kadastra Nr. 52825432:10 un 52825432:20

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64474920

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 15.jūnijam plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde   un autoruzraudzība ūdensnoteku   atjaunošanai Gulbenes novada Beļavas pagastā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikuma datnes:

atrasanas_vieta_karte_melioracija.pdf

Finansu_piedavajums_melioracija.rtf

tehniska_specifikacija_Belava_melioracija.docx