Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/82

Nosaukums: Būvuzraudzība Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņai Parka ielā 10, Gulbenē

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņai Parka ielā 10, Gulbenē

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

120 dienas no būvdarbu uzsākšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Parka iela 10, Gulbene,

zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 005 0111 001

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

; tel. 64474920

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā būvuzraudzības sfērā;

Jābūt norādītam būvspeciālistu reģistrā reģistrētam sertificētam speciālistam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1 objektā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 21.jūnijam plkst. 14.00 ar norādi Tirgus izpēte Būvuzraudzība Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņai

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Objekta tehnisko dokumentāciju skatīt

http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/275-9p/3170-sarkanas-pils-ekas-jumta-seguma-nomaina

Pielikuma datnes:

Būvuzrudzības_uzdevums_Sarkana_pils.docx

finansu_piedavajums_BUVUZRAUDZIBA_Sarkana_pils_jumts.docx