Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/86

Nosaukums: Būvprojekta izstrāde centralizētās siltumapgādes trašu izbūvei Šķieneru ciemā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība centralizētās siltumapgādes trašu izbūvei Stradu pagasta Šķieneru ciemā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Piedāvājumā obligāti norādāma prasība – līguma izpildes termiņš, kas ir viens no piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Šķieneri, Stradu pagasts Gulbenes novads,

kadastra Nr. apzīmējumi 5090 002 0689; 5090 002 0017; 5090 002 0018; 5090 002 0692

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības ieceres sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

tel. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu (70%);

Īsākais līguma izpildes termiņš (30%);

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Piedāvājums (paraugs pievienots);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 321.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 29.jūnijam plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte būvprojekta izstrāde centralizētās siltumapgādes trašu izbūvei Šķieneru ciemā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Piezīmes

Topogrāfiskais plāns – ir, 2017.g.

Pielikuma datnes:

Piedavajums_veidlapa_siltumtrases.docx

Skice.pdf

Atrašanās_vieta_kartē.pdf

Topogrāfija_Skieneru_ciems.dwg