Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/94

Nosaukums: Apkures katla nomaiņa Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Apkures katla nomaiņa Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

„Zīļuks” Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kad.Nr. 5044 012 0096 010

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu nodošanai ekspluatācijā, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi;

Atsevišķā pozīcijā 5 gadu garantijas apkopes izmaksas

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

; tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

Jābūt norādītam būvspeciālistu reģistrā reģistrētam speciālistam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1 objektā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

Tāme.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 25.jūlijam plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte apkures katla nomaiņa Beļavas pagastā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Darbu_apjomi_Ziluks2017_katls.xlsx

finansu_piedavajums_veidlapa_Ziluks_Apkures_katls.docx

Foto_Ziluks_Belavas_pagasts.pdf