ID Nr.: BE/2017/17/1

Nosaukums: Ielas apgaismojuma izbūve Beļavas pagasts, Ozolkalns būvuzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ielas apgaismojuma izbūve Beļavas pagasts, Ozolkalns būvuzraudzība

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017.gada 7.augusts

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

 Visas izmaksas, kas saistītas  ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu,t.sk.. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšanas, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšna, u.c.izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Aivars Rakstiņš, Gulbenes novada Beļavas pagasta  pārvaldes vadītājs, mobilais tālrunis 26176494, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā būvniecības sfērā;

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1 objektā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā)
2)finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 7.augustam (ieskaitot) pulkst.16,00, nosūtot to uz e-pasta adresi: , vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
14.2.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;
14.3.Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Tehniskā shēma: tehn-shem.zip