Tirgus izpēte

ID Nr.:GNDPP/2017/TI/1

Nosaukums:”Logu nomaiņa pašvaldības iestādē, īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Daukstu pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Logu nomaiņa pašvaldības iestādē, īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Daukstu pagastā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

06.10.2017

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Daukstu pagastā, Gulbenes novads, adrese saskaņā ar darba uzdevumu. Pielikums Nr.1

5.

Pieejamais finansējums

3773,-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpilduzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu, kas izriet no būvniecības normatīvajiem aktiem

7.

Samaksas kārtība

30. dienu laikā no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Uldis Doņuks, Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs, mobilais tālrunis: 26387967, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)         pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

2)         finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

3)         būvniecības izmaksu tāme Excel formātā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 14. augustam (ieskaitot) pulksten 10.00, nosūtot to uz e-pasta adresi ,vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldē grāmatvedei, adrese: Dārza iela10, Stari, Daukstu pag. Gulbenes nov. LV4417

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pielikumi

Darba_uzdevums_Daukstes_logiem.xls

Finansu_piedavajums_Daukstu_pagasts_logiem.docx

TehniskÄ_specifikÄcija_Daukstu_pagastam_logiem.doc