Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/113

Nosaukums: Karstā ūdens ražošanas sistēmas pilnveide Līgo pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Karstā ūdens ražošanas sistēmas pilnveide Līgo pagasta sociālās aprūpes centrā „Siltais”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

14 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

„Siltais” Līgo pagasts, Gulbenes novads,

kad.Nr. 5076 0010124 001

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu nodošanai ekspluatācijā, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

tel. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Tāme;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 321.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 7.augustam plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte Karstā ūdens ražošanas sistēmas pilnveide Līgo pagastā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Darbu_apjomi_Ligo_pag_SAC_karsta_udens_sistema.xlsx

finansu_piedavajums_veidlapa_Ligo_pag.docx