Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/120

Nosaukums: Būvuzraudzība apkures sistēmas izbūvei Sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība apkures sistēmas izbūvei Sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

120 dienas no būvdarbu uzsākšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,

zemes vienības kadastra apzīmējums 5044 012 0096 001

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības sfērā;

Jābūt norādītam būvspeciālistu reģistrā reģistrētam sertificētam speciālistam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (forma pievienota pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts (brīvā formā);

Informācija par sertificēto speciālistu, kurš tiks iesaistīts līguma izpildē (brīvā formā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 21.augustam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte būvuzraudzība - apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Būvuzrudzības uzdevums_Blomite

finansu_piedavajums_BUVUZRAUDZIBA_Blomite

Objekta tehnisko dokumentāciju skatīt:

http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/275-9p/3371-atl047