Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/Ti/115

Nosaukums: Klientu rindu vadības sistēmas iegāde valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centram

Vispārīgā informācija

1. Pasūtītājs Gulbenes novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401
2. Iepirkuma priekšmets Klientu rindu vadības sistēmas iegāde valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centram
3. Iepirkuma izpildes termiņš 2017.gada 28.augusts
4. Iepirkuma izpildes vieta Ābeļu iela 2, Gulbene
5. Pieejamais finansējums  
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Iekārtas (1 pārskata monitors, 4 operatora monitori ar sienu stiprinājumiem, 3 biļešu printeri ar sienas stiprinājumiem) un visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu piegādi līdz objektam, uzstādīšanu, konfigurāciju, programmatūras licence 5 gadiem, lietotāju apmācība.
7. Samaksas kārtība 30 dienu laikā saskaņā ar abu pušu parakstīta darbu pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina saņemšanas
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītājs Ģirts Vilde, tālr. 64497728, e-pasts:
9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Pieredze līdzīgu iekārtu piegādē un darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā, pozitīvas klientu atsauksmes.
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Piedāvātās iekārtas specifikācija.

2. Finanšu piedāvājums ar norādītu pakalpojuma izpildes termiņu

12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids) Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 21.augustam (ieskaitot), nosūtot to uz e-pasta adresi vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē (311.kabinetā)
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā Pieprasīt informāciju no pasūtītāja, kas saistīta ar plānoto iekārtu piegādi, prasībām, darbu izpildi.
15. Pielikumā

1. Tehniskā specifikācija

2. Finanšu piedāvājuma forma