Pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 13.09.2017.

Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/121

Nosaukums: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība

Vispārīgā informācija

1. Pasūtītājs Gulbenes novada dome
2. Iepirkuma priekšmets Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība
3. Iepirkuma izpildes termiņš 2017.gads
4. Iepirkuma izpildes vieta Gulbene, Gulbenes novads.
5. Pieejamais finansējums  -
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Visas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
7. Samaksas kārtība Pēc katra pasākuma nosacījumu izpildes.
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode
Projektu vadītāja
64474920

Kontaktpersona saitībā ar pasākuma tēmām, metodēm:
Ilze Biseniece,
29417630

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu/ tehniskais piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības, sertifikātu kopijas, CV atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski, iesūtot piedāvājumus e-pastā:

Termiņš: 13. septembris, 2017. gads
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30.09.2017.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
15. Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu/tehniskā piedāvājuma veidlapa.