Tirgus izpēte

ID Nr.: GNLPP/2017/TI/3

Nosaukums: Līgo kultūras nama ieejas remonts

Vispārīgā informācija

1. Pasūtītājs Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde
2. Iepirkuma priekšmets Līgo kultūras nama ieejas remonts
3. Iepirkuma izpildes termiņš 30.10.2017
4. Iepirkuma izpildes vieta “Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novad
5. Pieejamais finansējums 1300,-
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpilduzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu, kas izriet no būvniecības normatīvajiem aktiem
7. Samaksas kārtība 30 dienu laikā no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā Uldis Doņuks, Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs, mobilais tālrunis: 26387967, e-pasts:
9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)  pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

2) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

3) būvniecības izmaksu tāme Excel formātā
12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids) Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 29.augustam (ieskaitot) pulksten 10.00, nosūtot to uz e-pasta adresi ,vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldē grāmatvedei, adrese: Krasta iela12, Līgo, Līgo pag. Gulbenes nov. LV4421
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
15. Pielikumā

Darba apjoms

Finanšu piedāvājums