Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/__

Nosaukums: Transporta pakalpojumi bērnu pārvadāšanai uz peldbaseinu Balvos

Vispārīgā informācija

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

1. Pasūtītājs Gulbenes novada dome
2. Iepirkuma priekšmets Transporta pakalpojumi bērnu pārvadāšanai uz peldbaseinu Balvos
3. Iepirkuma izpildes termiņš 2017./2018. mācību gads (04.09.2017. – 31.05.2018.)
4. Iepirkuma izpildes vieta Atbilstoši maršrutiem
5. Pieejamais finansējums 7500,00 EUR bez PVN
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Visas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
7. Samaksas kārtība Par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode
projektu vadītāja
64474920

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski, iesūtot piedāvājumus e-pastā:

Termiņš: 29. augusts, 2017. gads
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30.09.2017.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
15. Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.