Tirgus izpēte

ID Nr.:

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Litenes sākumskolā 2017./2018. mācību gadā

Vispārīgā informācija

1. Pasūtītājs Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde
2. Iepirkuma priekšmets Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Litenes sākumskolā 2017./2018. mācību gadā
3. Iepirkuma izpildes termiņš 04.09.2017. - 31.05.2018.
4. Iepirkuma izpildes vieta „Skola”, Litenes pagasts, Gulbenes novads
5. Pieejamais finansējums EUR 6300,00
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā -
7. Samaksas kārtība 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā Elita Trupavniece, Litenes sākumskolas direktore, mob.tālr.29188461, e-pasts:
9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

2) tehniskā specifikācija – ēdienkartes

12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids) Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 04.septembrim (ieskaitot) pulksten 09:00, nosūtot to uz e-pasta adresi , vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: “Pagastnams” 1, Litenes pag. Gulbenes nov. LV4405
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
15. Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.