Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/125

Nosaukums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lizuma muižas parka pārbūve

Pagarināts pieteikšanās termiņš no 19.09.2017. uz 10.10.2017.

Pagarināts iepirkuma izpildes termiņš no 80 uz 150 kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta  izstrāde  un autoruzraudzība Lizuma muižas parka pārbūve Gulbenes novada Lizuma pagastā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

150 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Lizuma pagasts, „Akācijas”

Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 006 0259

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē un topogrāfiskā plāna izstrādi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums(forma pievienota pielikumā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2017.gada 10.oktobrim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lizuma muižas parka pārbūve

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Finansu_piedavajums_buvprojekts_Lizuma_parks.docx

Projektesanas uzdevums_Lizuma parks.pdf

Zemesgramata.pdf