Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/128

Nosaukums: Būvuzraudzība bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecībai Lejasciemā (Rīgas ielā 20, Lejasciemā, Gulbenes novadā)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts: 

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecībai Lejasciemā Rīgas ielā 20, Lejasciemā, Gulbenes novadā

ELFLA LAD projekts “Bērnu rotaļlaukuma un sētas būvniecība” Nr.17-07-AL05-A019.2201-000006

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz būvniecības   beigām

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Lejasciems, Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads

Zemes kadastra Nr. 5064 012 0332

5.

Pieejamais finansējums

413.00

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ineta Maltavniece

Lejasciema vidusskolas direktore

mob.22412991

 

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā būvuzraudzības sfērā;

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1 objektā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

27.09.2017.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

Pielikumā

finansu_piedavajums_veidlapa_Buvuzraudziba_1.docx

Objekta tehnisko dokumentāciju skatīt:

http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/275-9p/3589-lc66