Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/127

Nosaukums: Būvprojekta ekspertīze: Ceļš  Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni pārbūve

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta ekspertīze: Ceļš Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni pārbūve

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

21 diena no līguma noslēgšanas un tā izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

autoceļš Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni, Stradu  pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. apzīmējums 5090 008 0030

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta ekspertīzes sagatavošanu

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;

; T: 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2017.gada 29.septembrim  (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte būvprojekta ekspertīze

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Buvprojekta_ekspertizes_uzdevums_Rezeknes_cels.docx

Tehn.dokum._ekspertizes_veiksanai.zip

finansu_piedavajums_Buvprojekta_ekspertize.docx