Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/134

Nosaukums: Siltummezgla pārbūve Gulbenes novada labiekārtošanas iestādē

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Siltummezgla pārbūve Gulbenes novada labiekārtošanas iestādē

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

14 dienas no līguma slēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Labiekārtošanas iestāde, Dīķa iela 1, Gulbene, Gulbenes nov,

kad. Nr. 5001 0060186 002

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu nodošanai ekspluatācijā, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Artūrs Mičulis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas -energopārvaldnieks

tel.nr.  22459964

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Tāme;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes pilsētas pārvalde Ābeļu iela 2, 112.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz        e-pastu:  līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte Siltummezgla pārbūve, Dīķa iela 1, Gulbene

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Darbu_apjomi_Dīķa_1_labiek.ēka_siltummezgls.xlsx

Dīķa_1-SM1Princip.pdf

finansu_piedavajums_veidlapa_Dīķa_iela_1.docx