Tirgus izpēte

ID Nr.: 02/2017

Nosaukums: Tirgus izpēte grīdas dēļu iegādei

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbīša pamatskola

2.

 Iepirkuma priekšmets

Grīdas dēļu iegāde

Grīdas dēļi :67 m2 – spundēti (sausi), biezums 35 mm, nosedzošais platums 90 -120 mm, garums 5,1 m, A klase

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017.gada 10. novembris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbīša pamatskola

5.

Pieejamais finansējums

1000 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

transporta izdevumi, darbaspēka izmaksas (preču iekraušana, izkraušana pasūtītāja norādītajā vietā), nodokļi un nodevas u.c. izdevumi, kas nepieciešami pilnīgai pasūtījuma izpildei

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no piegādes veikšanas un attiecīgi noformēta rēķina saņemšanas dienas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sarmīte Puriņa, direktore, tel. nr. 20229822, e-pasts

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais-finanšu piedāvājums, kurā pretendentam jānorāda preces apraksts, viena kvadrātmetra izmaksas un kopējās izmaksas, atsevišķi norādot PVN un kopējo summu.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbīša pamatskola ,"Gulbītis" , Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads, LV-4420, iesniedzot personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e-pastu:   līdz 2017.gada 25.oktobra plkst. 15:00 ar norādi tirgus izpēte „Grīdas dēļu iegāde”

  

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 mēnesis no iesniegšanas dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem vai papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma pārbaudei,  salīdzināšanai un vērtēšanai