Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/155

Nosaukums: Elektriskā gaisa aizkara un papildus radiatoru uzstādīšana Gulbenes novada domes KAC telpā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Elektriskā gaisa aizkara un divu papildus radiatoru uzstādīšana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

10 dienas no līguma slēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada domes klientu apkalpošanas centrs,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov,

kad. Nr. 5001 0010111 001

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu nodošanai ekspluatācijā, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Artūrs Mičulis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas -energopārvaldnieks

tel.nr.  22459964

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Tāme;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz        e-pastu:  līdz

2017.gada 13.decembrim, plkst. 17.00 ar norādi Tirgus izpēte Elektriskā gaisa aizkara un papildus radiatoru uzstādīšana

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Darbu apjomi; finanšu piedāvājums.

Pielikumi

Darbu_apjomi_KAC_gaisa_aizkars.xlsx

finansu_piedavajums_veidlapa_Gaisa_aizkars_KAC.docx