Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/1

Nosaukums: Nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

 Iepirkuma priekšmets

Nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

-Vingrinājuma kompleksa vadīšana, kas vērsta uz visām ķermeņa struktūrām, papildinot to ar fizioterapeita izstrādātiem papildus vingrinājuma elementiem;

-Sarunas un diskusijas ar nodarbību dalībniekiem par fizisko aktivitāšu nozīmi, sava ķermeņa un to spēju atzināšanos.

-Dalībnieku motivēšana veselības veicināšanai.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No 2018.gada janvāra līdz 2018.gada decembrim;

1x mēnesī katrā no iestādēm (kopā 36 nodarbības), datumus saskaņojot ar pasūtītāju.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā māja: Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”: Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza”: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (būs iespēja izmantot pasūtītāja inventāru – 10 fitnesa bumbas, 20 vingrošanas paklājiņus. Pārējais nepieciešamais inventārs un aprīkojums jānodrošina pakalpojuma sniedzējam).

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz viena persona, kura atbilst sekojošām prasībām:

  • profesionālā kvalifikācija: fizioterapeits
  • augstākā medicīniskā izglītība (jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopija)
  • spēkā esošs fizioterapeita sertifikāts (jāiesniedz sertifikāta kopija)
  • iepriekšēja darba pieredze ārstniecības iestādē vai privātpraksē (vismaz 6 mēneši).

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālista izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada dome, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā

vai

Elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 05. janvāris, 2018. gads

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājuma veidlapa.