Tirgus izpētes ID Nr.GU/2018/TI/1

Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” izplatīšana Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā 2018.gadā

Vispārīga informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” izplatīšana Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā 2018.gadā.

Pakalpojums iekļauj sevī informatīvā izdevuma sagatavošanu iznēsāšanai (salocīšanu), informatīvā izdevuma iznēsāšanu un ievietošanu pastkastē saskaņā ar adresātu sarakstu.

Darba izpildes laiks: 5 (piecu) darba dienu laikā no informatīvā izdevuma saņemšanas dienas Gulbenes pilsētas pārvaldē.

Pakalpojums sniedzams 1 x mēnesī saskaņā ar laikraksta iznākšanas datumiem (katra mēneša pirmā trešdiena)

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2018.gada februāris – 2018.gada decembris (ieskaitot)

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes pilsētas administratīvā teritorija

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu visā līguma darbības termiņā (tajā skaitā, transporta izdevumi, nodokļi un nodevas, u.c. izdevumi, kas nepieciešami pilnīgai pakalpojuma sniegšanai)

7.

Samaksas kārtība

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā saskaņā ar atskaitēm par veiktajiem darbiem, pušu parakstītiem darba pieņemšanas - nodošanas aktiem un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Krastiņš, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris, tālrunis 26119265, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam ir B kategorijas autovadītāja apliecība un personīgais transportlīdzeklis (īpašumā/valdījumā)

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, 104.kabinetā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2017.gada 26.janvārim pulksten 14:00.

Uz piedāvājuma jābūt norādei: Tirgus izpēte ID Nr.GU/2018/TI/1 “Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” izplatīšana Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā 2018.gadā”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniegt piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

               

Pielikumi

2018_01_Gulbene_Adreses.xlsx

Finansu_piedavajuma_veidlapa_TI.docx