Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/13

Nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nama” ēkā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Apkures sistēmas pārbūves vienkāršotas atjaunošanas projekta izstrāde Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nama” ēkā.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

10 nedēļas no līguma slēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

-

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Artūrs Mičulis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas -energopārvaldnieks

tel.nr.  22459964

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz        e-pastu:  līdz

2018.gada 24.janvārim, plkst. 15.00 ar norādi Tirgus izpēte Apkures sistēmas pārbūves vienkāršotas atjaunošanas projekta izstrāde Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nama” ēkā.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Finansu_piedāvājums_Biedribas_nams.docx

Tehniskas_inventerizācijas_lieta.pdf

Zemesgrāmata.pdf

Proj.uzd.Tirzas_pārvaldes_ēka.doc