Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/16

Nosaukums: Būvuzraudzība ūdensnoteku atjaunošanai Gulbenes novada Beļavas pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Reģ.Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība ūdensnoteku 52825432:10 (pik. 0/00-15/88) un 52825432:20 (pik.0/00-04/40) atjaunošanai Gulbenes novada Beļavas pagastā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

180 dienas no būvdarbu uzsākšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Beļavas pagasts

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības sfērā;

Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā) ;

Līdzīgu pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2018.gada 9.februārim ar norādi Tirgus izpēte „Būvuzraudzība ūdensnoteku atjaunošanai Gulbenes novada Beļavas pagastā”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Darba_uzdevums_Melioracija_Belavas_pag.pdf

Finansu_piedavajums_veidlapa_Buvuzraudziba_melioracija.docx

Tehnisko dokumentāciju skatīt pie iepirkuma "Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā".