Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/27

Nosaukums: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. Nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība

1) 4 interaktīvas nodarbības par garīgās veselības jautājumiem novada iedzīvotājiem;

2) Informatīvais seminārs par garīgās veselības veicināšanu sociālā riska grupu personām.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2018.gada oktobris līdz 2018.gada decembris.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes pilsēta

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Pasākumam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

Vietu pasākuma norisei nodrošina pasūtītājs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena ar atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz viens sertificēts psihiatrs un/vai psihologs, un/vai psihoterapeits un/vai sabiedrības veselības speciālists, iepriekšēja pieredze lekciju vai nodarbību vadīšanā par garīgās veselības tematiku.

Pie pieteikuma iesniedz speciālista CV, kā arī izglītību apliecinošus dokumentus vai sertifikātus.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Speciālista izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 9.martam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Garīgā veselība.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

 

Pielikumi

Finansu_piedavajums_gariga_2018.docx

tehniksa_specifikacija_gariga_veseliba_2018.docx