Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/28

Nosaukums: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos – Primārā profilakse

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos – Primārā profilakse

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos – Primārā profilakse:

1) 13 informatīvas akcijas par slimību profilaksi pagastu iedzīvotājiem

2) 2 informatīvi semināri par slimību profilakses jautājumiem novada iedzīvotājiem

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2018.gada aprīļa līdz 2018.gada oktobrim.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pagasti un Gulbenes pilsēta

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Pasākumam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

Vietu pasākuma norisei nodrošina pasūtītājs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena ar atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz 1 speciālists:

Speciālists ar zināšanām norādītajā jomā un atbilstošu kvalifikāciju

(piem: ārsts-internists, un/vai terapeits, un/vai ģimenes ārsts un/vai sabiedrības veselības speciālists un/vai medicīnas māsa (ar maģistra grādu) un/vai dietas, uztura speciālists vai cita atbilstoša kvalifikācija). Iesniedz derīgu sertifikātu, izglītību apliecinošus dokumentus. Iepriekšēja pieredze vismaz 3 lekciju/ nodarbību vadīšanā par veselības veicināšanas tēmu (iesniedz īsu aprakstu un vēlamas atsauksmes).

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Speciālista izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 9.martam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos – Primārā profilakse.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

 

Pielikumi

Finansu_piedavajums_profilakse_2018.docx

Tehniksa_specifikacija_profilakse_2018_2.docx