Tirgus izpētes

ID Nr.: GNTPP-2018/2

Nosaukums: “Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu kopšana Tirzas Kancēna kapos”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

22 (divdesmit divu) bīstamo koku zāģēšana un 3 (trīs) koku vainagu kopšana Tirzas Kancēna kapos, “Kancēns”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. Pielikums).

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Tirzas Kancēna kapi – nekustamais īpašums “Kapsēta”, ar kadastra numuru 5094 006 0020, kas atrodas Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā

5.

Pieejamais finansējums

2700,00 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Transports, degviela, iekārtu noma, teritorijas sakopšanas darbu izmaksas, koksnes atlikumu utilizācijas izmaksas, darba drošības ievērošana

7.

Samaksas kārtība

30 dienas pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.tālr. 26954826

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Darbus veic vismaz 2 (divi) kokkopji - arboristi (koku kopšanas speciālisti), kuriem ir atbilstošas kvalifikācijas apliecība

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)         Finanšu piedāvājums (pēc 2. Pielikuma veidlapas);

2)         Kokkopja-arborista apliecības kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

•           elektroniski (skenētā veidā) uz e-pastu: ;

•           nosūtot pa pastu, vai nogādājot personīgi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē, adrese: “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

2018.gada 20. marts plkst. 17.00 ar norādi “Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu kopšana Tirzas Kancēna kapos”, ID Nr.: GNTPP-2018/2

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

 

Pielikumi

1_pielikums_tehniska_specifikacija.docx

2_pielikums_finansu_piedavajums.docx

Tirgus_izpetes_apraksts.docx