Tirgus izpētes

ID Nr.: GU/2018/TI/5

Nosaukums: “Strūklakas ”Pakur, pakur…” pamata baseina grīdas seguma atjaunošana”

Vispārīgā informācija

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde lūdz izteikt cenu piedāvājumu strūklakas “Pakur, pakur…” baseina grīdas pārklājuma atjaunošanai nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 5001 001 0112, kas atrodas Gulbenē, O.Kalpaka ielā 25A, Gulbenes novadā.

Pasūtītājs: Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģ. Nr. 90011512376, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

Kontaktpersona: Gulbenes pilsētas komunālinženieris Jānis Krastiņš, mob.tālr. 26119265.

Tirgus izpētes priekšmets: Strūklakas “Pakur, pakur…” baseina grīdas pārklājuma atjaunošana, kas atrodas Gulbenē O.Kalpaka ielā 25A, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

Prasības pretendentiem: Pieredze līdzīgu darbu veikšanā vismaz 2 objektos.

Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs izvirzītajām prasībām, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un būs ar zemāko cenu.

Līguma izpildes/darbu veikšanas vieta: Gulbenes pilsētas teritorijas nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5001 001 0112, kas atrodas Gulbenē, O.Kalpaka ielā 25A, Gulbenes novadā. Ar darbu veikšanas teritoriju un veicamajiem darbiem var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Gulbenes pilsētas komunālinženieri Jāni Krastiņu, mob. tālr. 26119265.

Līguma izpildes/darbu veikšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Finanšu piedāvājums (pēc 2.pielikuma veidlapas);
  • Apliecinājums par līdzīgu darbu veikšanu 2 objektos.

Piedāvājumus iesniegt: līdz 2018. gada 13. aprīlim plkst. 1500

  • elektroniski uz e-pastu: dome@gulbenesdome.lv
  • nosūtot pa pastu, vai nogādājot personīgi Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes sekretārei, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

 Pielikumā:

  1. Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
  2. Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.