Tirgus izpēte

ID Nr.: GNTPP-2018/5

Nosaukums: “Objekta “Smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Silagusti”” rekultivācija”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Silagusti”, kadastra numurs 5094 006 0021, Tirzas pag., Gulbenes nov., rekultivācija

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

150 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Silagusti”, kadastra numurs 5094 006 0021, Tirzas pag., Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Transports, degviela, iekārtu noma, teritorijas sakopšanas darbu izmaksas, koksnes atlikumu utilizācijas izmaksas, darba drošības ievērošana

7.

Samaksas kārtība

30 kalendārās dienas pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.tālr. 26954826

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Karjeru rekultivācijas darbu veikšanai atbilstošs būvprakses sertifikāts

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1.Finanšu piedāvājums (pēc 2. Pielikuma veidlapas);

2.Karjeru rekultivācijas darbu veikšanai atbilstoša būvprakses sertifikāta kopija;

3. UR komersanta reģistrācijas apliecība (kopija)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

1. elektroniski (skenētā veidā) uz e-pastu: ;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot personīgi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē, adrese: “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 līdz

2018.gada 9. maijam plkst. 17:00 ar norādi “Objekta “Smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Silagusti”” rekultivācija”, ID Nr.: GNTPP-2018/5

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

60 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1.Tirgus_izpete_apraksts

2. Liguma_projekts

3. SIA “CK” izstrādātā Smilts – grants un smilts atradnes “Mazie Silagusti” Rekultivācijas projekts

Pielikumi

Liguma_projekts.doc

SIA_CK_Mazie-Silagusti-rekultivacija.pdf

Tirgus_izpete_apraksts.docx