Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI60

Nosaukums: Personu datu apstrādes atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679

Pieteikšanās termiņš: 14.05.2018.

Vispārīgā informācija:

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome, reģ. Nr. 90009116327

2.

Iepirkuma priekšmets

Veikt Gulbenes novada domes un tās iestāžu personu datu apstrādes atbilstības novērtējumu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada dome un tās iestādes, apmeklējamo un intervējamo iestāžu sarakstu saskaņojot ar Pasūtītāju

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu 

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Valdis Upītis,

Gulbenes novada domes ITK centra datorsistēmu un datortīklu administrators,

, tel. 64474915, 26477220

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam ir jānodrošina darba uzdevumu izpildei atbilstoši speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu, kuram (-iem):

1.      ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;

2.      ir pieredze datu aizsardzības speciālista amatā vismaz 2 gadi;

3.      Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu iegūts personas datu aizsardzības speciālista statuss (Datu valsts inspekcijas izdota derīga apliecība)

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Finanšu piedāvājums (pēc veidlapas Darba_uzd_VDAR.doc);

2. Dokumenti, kas apliecina viņa spēju izpildīt pasūtījumu (sertifikāti, licences, un tml.).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 225.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu:   līdz 2018.gada 14.maijam pulksten 17.00 ar norādi Tirgus izpēte “Personu datu apstrādes atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniegt piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

1. Tirgus izpētes Darba uzdevumi 

2. Gulbenes novada un iestāžu saraksts ar to veicamajām personu datu apstrādēm