Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/77

Nosaukums: Spārītes parka labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Parks without borders” (Parki bez robežām)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbenē, LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Spārītes parka labiekārtošanai Gulbenē, Gulbenes novadā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Spārītes parks, Gulbene, Gulbenes novads

zemes vienību kadastra Nr. 5001002028; 50010030027; 50010020316; 50010040179

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Trifane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel.nr. 27850606

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 319.kabinetā līdz 2018. gada 19. jūnijam, plkst. 12.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Projektēšanas uzdevums

Finanšu piedāvājums

Topogrāfiskie uzmērījumi, parka skice, zemesgrāmatu kopijas

LAT RUS progr logo