Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/79

Nosaukums: Durvju ailes izbūve

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Durvju ailes izbūve

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

14 dienas no līguma slēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sandis Kalniņš

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas Energopārvaldnieks

tel.nr. 64497715

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt izpratnei un pieredzei ailu izbūvē un telpu kosmētiskajā apdarē.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

·    Finanšu piedāvājums

·    Darba apjomu tāme

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz

2018.gada 30. jūnijam plkst. 16.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Durvju ailes izbūve

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

·Apsekot vietu, kur jāizbūvē aile, ja pretendents uzskata to par nepieciešamu;

·Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

·Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

·Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

·Durvju ailes izbūves skaidrojošais apraksts;

·Finanšu piedāvājums;

·Darbu apjomi.