Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/78

Nosaukums: Gulbenes pilsētas Baložu ielas objekta pabeigšanas būvprojekta dokumentācijas izstrāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Reģ.Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: 64497710; e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes pilsētas Baložu ielas objekta pabeigšanas būvprojekta dokumentācijas izstrāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

90  kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Gulbene, Baložu iela

Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 008 0128

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē un topogrāfiskā plāna izstrādi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtī-tāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tālrunis: 64473249; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (forma pievienota pielikumā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldībai, sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2018.gada 3.jūlijam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte Baložu ielas būvprojekta dokumentācijas izstrāde

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma forma

Projektēšanas uzdevuma specifikācija