Tirgus izpēte
ID Nr.:GND/2018/TI/86
Nosaukums: Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piegāde un ieviešana

Vispārīgā informācija

1. Pasūtītājs Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:64474903
2. Iepirkuma priekšmets Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piegāde un ieviešana
3. Iepirkuma izpildes termiņš 17 mēneši ( no 01.08.2018-31.12.2019)
4. Iepirkuma izpildes vieta Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.
5. Pieejamais finansējums  -
6. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu.
7. Samaksas kārtība Par sistēmas uzstādīšanu pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Mēneša maksu par sistēmas uzturēšanu pasūtītājs sāk apmaksāt par iepriekšējo mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas sākot no līguma parakstīšanas brīža.
8. Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā Anita Vaska, Gulbenes novada pašvaldības teritorijas plānotāja, T:64474903,
9. Piedāvājuma izvēles kritēriji Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu
10. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam Pieredze pakalpojuma sniegšanā vismaz trīs pašvaldībās.
11. Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

Pieredzi apliecinoši dokumenti (atsauksmes vai līgumu kopijas).

12. Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids) Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu līdz 2018.gada 12.jūlijam plkst.16.00 ar norādi: Tirgus izpēte-ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piegāde un ieviešana
13. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas
14. Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

- Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

- Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

- Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15. Pielikumā

- Darba uzdevums

- Finanšu piedāvājuma forma