Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/88

Nosaukums: Saules elektrostacijas projekta izstrāde ēkai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes nov.

Vispārīgā informācija

 

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Saules elektrostacijas projekta izstrāde ēkai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes nov.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz 30.08. no līguma slēgšanas brīža jāiesniedz gatavs projekts Pasūtītājam izskatīšanai būvvaldē.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, transporta izdevumi, un visām citām nepieciešamajām darbībām uzdevuma veikšanai.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sandis Kalniņš

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas Energopārvaldnieks

tel.nr. 64497715, 28308227

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendenta darbības sfēra ir saistīta ar saules paneļu pārdošanu, nomaiņu un uzturēšanu vai ir pieredze saules elektrostaciju projektēšanā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz

2018.gada 30.jūlijam plkst. 13.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Saules elektrostacija

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

10 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

1.     Finanšu piedāvājums_Veidlapa

2.    Norādījumi projekta izstrādei

3.    Jumta plāns