Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/89
Nosaukums: Siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana un siltumtrases atjaunošana Staru ciemā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana un siltumtrases atjaunošana Staru ciemā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

1. oktobris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu un siltumtrases nomaiņu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi.

Preces un būvdarbu garantija 36 (sešdesmit) mēneši no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;

; T: 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 1.augustam  pulksten 10.00 ar norādi Tirgus izpēte siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana un siltumtrases atjaunošana Staru ciemā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana un siltumtrases atjaunošana Staru ciemā;

Situācijas apraksts;

Skice siltumtrases kanālam un situācijai.