Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/95

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības, Stāmerienas pamatskolas un Sarkanās pils ēkas tehniskā apsekošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada pašvaldības, Stāmerienas pamatskolas un Sarkanās pils ēkas tehniskais atzinums

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Stāmerienas pamatskola un Sarkanā pils, 30 dienas no līguma noslēgšanas un tā izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienas

Gulbenes novada pašvaldība,  60 dienas no līguma noslēgšanas un tā izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Stāmerienas pamatskola, Brīvības iela 7, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads; Būves kadastra apzīmējums 50880080241001

Sarkanā pils, Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads; Būves kadastra apzīmējums 50010050111001

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads; Būves kadastra apzīmējums 50010010111001.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būves tehniskās apsekošanas  atzinuma sagatavošanu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

; T: 29284673

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 324.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 22.augustam  pulksten 13.00 ar norādi Tirgus izpēte būves tehniskās apsekošanas atzinums.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finansu_piedavajums_tehniskajam_atzinumam

Atzinums - Sarkanā pils

BVKB atzinums - Stāmerienas pamatskola

BVKB lēmums - Stāmerienas pamatskola

Īpasuma dok. - Sarkanā pils 1

Īpasuma dok. - Sarkanā pils 2

Lēmums - Sarkanā pils

Īpašuma dokumenti - Gulbenes pašvaldība 1

Īpašuma dokumenti - Gulbenes pašvaldība 2

Īpašuma dokumenti - Gulbenes pašvaldība 3

Īpašuma dokumenti - Stāmerienas pamatskola 1

Īpašuma dokumenti - Stāmerienas pamatskola 2

TAA_sagatavosanas_uzdevums_Gulbenes novada pašvaldības ēka

TAA_sagatavosanas_uzdevums_Sarkanā pils

TAA_sagatavosanas_uzdevums_Stāmerienas pamatskola