Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/97

Nosaukums: Būvuzraudzība meliorācijas sistēmu atjaunošanai Stradu pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Reģ.Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība meliorācijas sistēmu atjaunošanai Stradu pagastā:

1. daļa - Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”;

2. daļa - Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči”;

3. daļa - Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

350 dienas no būvdarbu uzsākšanas līdz objektu nodošanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Stradu pagasts

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

; tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības sfērā;

Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2018.gada 27.augustam ar norādi Tirgus izpēte „Būvuzraudzība meliorācijas sistēmu atjaunošanai Stradu pagastā”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības atlasei, pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Darba uzdevums;

Finanšu piedāvājuma veidlapas paraugs;

Objektu tehnisko dokumentāciju skatīt Gulbenes novada mājaslapā:

http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/275-9p/4957-melioracijas-sistemu-atjaunosana-gulbenes-novada-stradu-pagasta