Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/96

Nosaukums: Video novērošanas sistēmas uzstādīšana piecos objektos Gulbenes pilsētā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Video novērošanas sistēmas uzstādīšana piecos

objektos Gulbenes pilsētā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2018.gada 1.oktobris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Iekārtas, piegāde, uzstādīšana, lietotāju apmācība.

7.

Samaksas kārtība

Ar pārskaitījumu 30 (dienās) pēc pakalpojuma pilnīgas izpildes

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Mārtiņš Didrihsons-Linards, Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks, t.26367123,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

 

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums (piedāvāto iekārtu tehniskais apraksts, iekļaujot iekārtu foto)

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

e-pasts , līdz 1018.gada 22.augustam

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums (forma)