Tirgus izpēte

ID Nr.: KV/2018/TI/1

Nosaukums: Lietota mikroautobusa iegāde K.Valdemāra sākumskolas vajadzībām

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

K.Valdemāra sākumskola,

Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409

2.

Iepirkuma priekšmets

Lietota mikroautobusa iegāde K.Valdemāra sākumskolas vajadzībām

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2 (divu) dienu laikā

4.

Iepirkuma izpildes vieta

K.Valdemāra sākumskola, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Norādītas tehniskajā specifikācijā 

7.

Samaksas kārtība

Ar pārskaitījumu

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jana Solovjova, Gulbenes novada K.Valdemāra sākumskolas direktore, t. 64400858, mob. 29234862,

e - pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Saskaņā ar specifikāciju

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais un finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E – pasts: , līdz 2018.gada 24.augusta plkst. 12:00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saskaņā ar specifikāciju

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums