Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/99

Nosaukums: Pieaugušo garīgās veselības nometne Gulbene novada iedzīvotājiem

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Pieaugušo garīgās veselības nometne Gulbene novada iedzīvotājiem

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2018. gada 7. septembra līdz 2018. gada 9. septembrim.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar nometņu organizēšanu – dzīvošana, ēdināšana, atlīdzība speciālistiem, inventāra noma, utt. nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena ar atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz viens sertificēts psihiatrs un/ vai psihologs, un/ vai psihoterapeits un vismaz viens sertificēts mākslas terapeits un/vai deju un kustību terapeits ar iepriekšēju pieredzi lekciju vai nodarbību vadīšanā par garīgās veselības tematiku.

Pie pieteikuma iesniedz speciālista izglītību apliecinošus dokumentus vai sertifikātus.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Speciālistu izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018. gada 29. augustam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Pieaugušo garīgās veselības nometne Gulbene novada iedzīvotājiem

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.