Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/101

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumi - Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Pasākuma dalībnieku ēdināšana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada 29. septembris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a, Gulbene, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

Kafijas pauze 2,80 (ar PVN) EUR no personas. Pusdienas 5,20 (ar PVN) EUR no personas. Kopā 8,00  EUR no personas.

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Brokastu un pusdienu nodrošināšana ~ 80 personām ar piegādi uz pasākuma norises vietu - Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a, Gulbene, Latvija, LV-4401

7.

Samaksas kārtība

30 darba dienas pēc pakalpojuma sniegšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Monika Jurjāne, , tālr. +371 64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Kafijas pauze jānodrošina (tēja, kafija un uzkodas) pasākuma sākumā, t.i., plkst. 09:00. Pusdienas jānodrošina ap plkst. 13:00. Piegāde uz pasākuma norises vietu - Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a, Gulbene, Latvija, LV-4401

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Jāiesniedz aizpildīta finanšu piedāvājuma veidlapa un ēdienkartes piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu nepieciešams iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu līdz 10.09.2018. (ieskaitot).

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma forma.