Tirgus izpēte
ID Nr.:GND/2018/TI/109
Nosaukums: Sporta spēles personām ar invaliditāti (Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Sporta spēles personām ar invaliditāti (Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti)

Organizators/vadītājs sporta spēlēm personām ar invaliditāti.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada 29. septembris, pasākuma ilgums ~ 6 stundas (no plkst. 09:00 līdz plkst. 15:00)

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a, Gulbene, Latvija, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pasākuma organizēšanu - organizēšana/vadīšana, stafešu un citu aktivitāšu plānošana, paraugdemonstrējumu veikšana, zāles izkārtošana, stafešu un aktivitāšu uzstādīšana, personu nodrošināšana, spēļu rezultātu apkopošanai.

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

1) Pasākuma organizators/vadītājs ar sporta pedagoģisko izglītību;

2) Pasākuma organizatoram/vadītājam nepieciešama iepriekšējā pieredze pasākumu vadīšanā un organizēšanā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā

vai

Elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 17. septembris, 2018. gads

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija