Tirgus izpēte
ID Nr.:GND/2018/TI 107
Nosaukums: Mācības Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistiem un deputātiem par pārmaiņu plānošanu un ieviešanu izglītībā.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

 Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Mācības Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistiem un deputātiem par pārmaiņu plānošanu un ieviešanu izglītībā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada oktobris – 2019. gada jūnijs

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-           

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Pasūtītājs nodrošina ar telpām un datortehniku prezentācijām mācību nodrošināšanai laikā no oktobra līdz maijam (ieskaitot).

Citu pasākumam nepieciešamo - lektoru apmaksu, aprīkojumu un inventāru nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

Visas izmaksas, kas saistītas ar pēdējo divu mācību dienu nodrošinājumu (lektoru apmaksa, dzīvošana, ēdināšana, transports utt.,) nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Arnis Šķēls,

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs

64497722, 29343189

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Atbilstošs piedāvājums;

Profesionālā darbība un pieredze;

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Kontaktstundu visās dienās tiek nodrošināts vismaz viens (1) mācību un diskusiju moderators, nodrošinot tēmas un diskusiju nepārtrauktību un secīgumu.

Tēmu dziļākai izpratnei tiek pieaicināti papildus lektori.

Pie pieteikuma iesniedz speciālista/u izglītību apliecinošus dokumentus vai sertifikātus.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Mācību programmas tēmu un metožu apraksts

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai. Paraugs pievienots pielikumā.

Speciālistu CV un izglītības kopijas

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2., 313.kabinets, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018. gada 21.septembrim (ieskaitot) ar norādi – Tirgus izpēte: Mācības Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistiem un deputātiem par pārmaiņu plānošanu un ieviešanu izglītībā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Tehniskā specifikācija