ID Nr.: GND/2018/TI/111

Nosaukums: Asarupes ūdenstilpes meniķa (regulatora) pārbūves un teritorijas  labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Reģ.Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: 64497710; e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Asarupes ūdenstilpes meniķa (regulatora) pārbūves un teritorijas  labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

120  kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Līgo pagasts,

Zemes vienības kadastra apzīmējums 50760030275

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē un topogrāfiskā plāna izstrādi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtī-tāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības  Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Baiba Kalmane, T: 64473249;

e-pasts:

Papildus informācijas noskaidrošanai - kontaktpersona: Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks, T: 64472348, 26387967.

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (forma pievienota pielikumā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2018.gada 9.oktobrim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte Asarupes ūdenstilpes meniķa (regulatora) pārbūves un teritorijas  labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Projektēšanas uzdevums;

Finanšu piedāvājuma forma.