ID Nr.: GND/2018/TI/117

Nosaukums: Sliežu velosipēda izgatavošana un piegāde projekta Green Railway ietvaros (Est-Lat 24)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbenē, LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Sliežu velosipēda izgatavošana un piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2019.gada 15.marts

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes depo, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Trifane, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel.nr. 64473230

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

10.2. pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 321.kabinetā līdz 2018. gada 28. septembrim

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Darba uzdevums

Finanšu piedāvājuma veidlapa