Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/118

Nosaukums: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - veselības veicināšanas pasākumi bērniem un vecākiem izglītības iestādēs

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - veselības veicināšanas pasākumi bērniem un vecākiem izglītības iestādēs

1.daļa

INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS BĒRNIEM PAR REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS TĒMU

2.daļa

INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS BĒRNIEM PAR GARĪGĀS VESELĪBAS TĒMU

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

1.daļa

2019. gada janvāris, februāris, marts

2.daļa

2019. gada septembris, oktobris, novembris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada izglītības iestādes

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar nodarbību nodrošināšanu, aprīkojumu.

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Speciālists, kas atbilst šādām prasībām:

1.daļa

sabiedrības veselības speciālists un/vai psihologs un/vai psihoterapeits un/vai sociālais pedagogs un/vai psihiatrs un/vai persona, kas apmācīta “Papardes zieds” programmā - iegūta atbilstoša augstākā izglītība, ir pieredze vismaz 3 izglītojošu pasākumu (lekciju, lekciju ciklu, semināru, grupu nodarbību un/vai citu izglītojošu pasākumu) vadīšanā par veselības aprūpes tēmu.

2.daļa

psihiatrs un/vai psihologs, un/vai psihoterapeits - iegūta atbilstoša augstākā izglītība, ir pieredze vismaz 3 izglītojošu pasākumu (lekciju, lekciju ciklu, semināru, grupu nodarbību un/vai citus izglītojošu pasākumu) vadīšanā par veselības aprūpes tēmu.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības kopijas.

Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka Pretendents Pakalpojuma izpildei piesaistīs tehniskajā specifikācijā noteiktos speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju (skatīt pie katra pasākuma/aktivitātes apraksta).  Apliecinājumā norāda Pakalpojuma izpildē piesaistīto speciālistu vārdu un uzvārdu un tā lomu Pakalpojuma izpildē.

Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina speciālistu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta “Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība” 4. un 5. daļā noteiktajām prasībām (speciālistiem, kas nodrošinās nodarbības bērniem).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā

vai

Elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2018. gada 16. oktobris

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.