Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/119

Nosaukums: “Klintis” Lizuma pagasts, “Pils” Lizuma pagasts, “Akācijas” Lizuma pagasts, “Jaunstukmaņi” Līgo pagasts, “Ausmas” Rankas pagasts, “Ābelīte” Rankas pagasts, “Kalnienas klubs” Stāmerienas pagasts, “Stāmerienas pils” Stāmerienas pagasts, “Vecstāmeriena” Stāmerienas pagasts, “Tirzas pamatskola” Tirzas pagasts, “Biedrības nams” Tirzas pagasts ēku tehniskā apsekošana.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

“Klintis” Lizuma pagasts, “Pils” Lizuma pagasts, “Akācijas” Lizuma pagasts, “Jaunstukmaņi” Līgo pagasts, “Ausmas” Rankas pagasts, “Ābelīte” Rankas pagasts, “Kalnienas klubs” Stāmerienas pagasts, “Stāmerienas pils” Stāmerienas pagasts, “Vecstāmeriena” Stāmerienas pagasts, “Tirzas pamatskola” Tirzas pagasts, “Biedrības nams” Tirzas pagasts, tehniskais atzinums

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

“Klintis” Lizuma pagasts, “Pils” Lizuma pagasts, “Akācijas” Lizuma pagasts, “Jaunstukmaņi” Līgo pagasts, “Ausmas” Rankas pagasts, “Ābelīte” Rankas pagasts, “Kalnienas klubs” Stāmerienas pagasts, “Stāmerienas pils” Stāmerienas pagasts, “Vecstāmeriena” Stāmerienas pagasts, “Tirzas pamatskola” Tirzas pagasts, “Biedrības nams” Tirzas pagasts, 60 dienas no līguma noslēgšanas un tā izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

“Klintis” Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50720060236001.

“Pils” Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50720060259004.

“Akācijas” Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50720060263001.

“Jaunstukmaņi” Līgo pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50760030187001.

“Ausmas” Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50840080188001.

“Ābelīte” Rankas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50840080369001.

“Kalnienas klubs” Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50880010124001.

“Stāmerienas pils” Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50880080074001.

“Vecstāmeriena” Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50880080277001.

“Tirzas pamatskola” Tirzas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50940030106009.

“Biedrības nams” Tirzas pagasts, Gulbenes novads;

Būves kadastra apzīmējums 50940040255001.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

; T: 29284673

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 324.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 4.oktobrim  pulksten 13.00 ar norādi Tirgus izpēte būves tehniskās apsekošanas atzinums.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Tehniskās apsekošanas uzdevumi

Īpašuma dokumenti_1._daļa

Īpašuma dokumenti_2._daļa

Finanšu piedāvājums tehniskajam atzinumam