Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/113

Nosaukums: “Siltumtrašu izbūve ēkām Stāķi 4 un Stāķi 2, Stradu pagasts, Gulbenes novads” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

“Siltumtrašu izbūve ēkām Stāķi 4 un Stāķi 2, Stradu pagasts, Gulbenes novads” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

112 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas līdz projekta iesniegšanai Pasūtītājam. Projektam jābūt saskaņotam Gulbenes novada būvvaldē pirms nodošanas Pasūtītājam.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, dokumentācijas sagatavošanu, autoruzraudzību u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

Topgrāfisko plānu projektēšanas darbiem nodrošina Pasūtītājs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

tel.nr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā; Pretendents nodarbina attiecīgās sfēras speciālistus.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: un līdz 2018.gada 5. oktobrim plkst. 10.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Siltumtrašu būvprojekts Stāķos

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai;

Projektēšanas uzdevums;

Plānoto darbību shematisks attēlojums;

Esošās siltumtrases plāns;

Zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu plāni.