Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI123

Nosaukums: Personu datu apstrādes atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679

Pieteikšanās termiņš: 26.10.2018.

Vispārīgā informācija:

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327

2.

Iepirkuma priekšmets

Veikt Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu personu datu apstrādes atbilstības novērtējumu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldības un tās iestādes, apmeklējamo un intervējamo iestāžu sarakstu saskaņojot ar Pasūtītāju

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu 

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Valdis Upītis,

Gulbenes novada pašvaldības ITK centra datorsistēmu un datortīklu administrators,

, tel. 64474915, 26477220

9.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam ir jānodrošina darba uzdevumu izpildei atbilstoši speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu:

1. Tiks vērtēta pretendentu pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā: pēdējo trīs gadu laikā (no 2015.gada līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā. Par līdzvērtīgu pakalpojumu šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīts pakalpojums, kura ietvaros Pretendents ir veicis uzņēmuma/organizācijas fizisku personu datu apstrādes atbilstības izvērtējumu Fizisko personu datu aizsardzības likumam vai Regulai pasūtītājam ar līdzvērtīgu iestāžu skaitu;

2. Pretendentam jāspēj pierādīt darbinieku profesionālās spējas veikt darba uzdevumus

10.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums par atbilstošu pretendenta piedāvājumu, sk. izvērtēšanas kritērijus

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Finanšu piedāvājums (pēc veidlapas Darba_uzd_VDAR_1.doc);

2. Pieredzes līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā apraksts, minot pakalpojuma saņēmēju un kontaktinformāciju atsauksmju iegūšanai;

3. Pretendenta darbinieku profesionālo spēju apliecinoši dokumenti (sertifikāti, licences, un tml.)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 225.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu:   līdz 2018.gada 26.oktobrim pulksten 16.00 ar norādi Tirgus izpēte “Personu datu apstrādes atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniegt piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. Tirgus izpētes Darba uzdevumi;

2. Gulbenes novada un iestāžu saraksts ar to veicamajām personu datu apstrādēm.

 

Izvērtēšanas kritēriji tirgus izpētei Nr.: GND/2018/TI123

“Personu datu apstrādes atbilstības novērtējums Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679”

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Prasības kritērijam

1.

Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN) iepirkuma apjoma izpildei

75

Maksimālais punktu skaits (75 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
C = Cmin/Cver x 75, kur
C – kritērija novērtējuma rezultāts;
75 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma izpildi;
Cver – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma izpildi

2.

Pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā

15

Punktu skaits tiek noteikts šādi:
15 punkti – pretendents ir veicis 4 (četrus) vai vairāk līdzvērtīgus pakalpojumus,

10 punkti – pretendents ir veicis 3 (trīs) līdzvērtīgus pakalpojumus,

5 punkti – pretendents ir veicis 2 (divus) līdzvērtīgus pakalpojumus

3.

Profesionālo spēju apliecinoši dokumenti

10

5 punkti – pretendents pakalpojuma veikšanai nodrošina darbinieku, kurš atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam ieguvis personas datu aizsardzības speciālista statusu (apliecinājums – Datu valsts inspekcijas izdota derīga apliecība),

5 punkti - pretendents pakalpojuma veikšanai nodrošina darbinieku, kuram ir starptautiski atzīta sertifikācija informācijas sistēmu drošības pārvaldībā vai auditēšanā (CISM, CISA vai līdzvērtīgi sertifikāti)

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits – 100.